algemene voorwaarden

1. Algemeen
1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offertes en bestellingen,
en alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken, beheerst door de hierna vermelde voorwaarden.
Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met Appmax bvba te onderhandelen
of een overeenkomst af te sluiten.

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen.
Hij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord,
en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen
partijen gedaan, vervangen en vernietigen.

Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

2. Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben
onderstaande contractsvoorwaarden voorrang op de contractsvoorwaarden voorkomende
op de documenten van onze medecontractant en dienen deze laatste als niet
bestaande te worden beschouwd.
3. Wanneer een prijsofferte van Appmax ondertekend wordt door de klant, wordt een
volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.
Hetzelfde geldt wanneer de werken worden uitgevoerd nadat een prijsofferte aan de
klant werd verstuurd, behoudens onmiddellijk en aangetekend protest na de
aanvang der werken.

4. Appmax behoudt zich het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk uit te voeren in
onderaanneming, dit op onze eigen verantwoordelijkheid.

2. Termijnen
1. Offertes zijn vrijblijvend, en zijn niet-verbindend door de variable kosten en prijzen.

2. Uitvoeringstermijnen zijn aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdigheid geeft
geen aanleiding tot schadevergoeding.

3. Eigendom
Alle ontwerpen, studies, tekeningen, logo's, teksten, software en configuraties blijven ten allen tijde
eigendom van Appmax, tenzij anders beschreven in het contract opgesteld tussen klant
en Appmax. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs
gedeeltelijk, zonder schriftelijke toelating van Appmax. Alle documenten die door Appmax werden opgesteld, van welke aard ook, blijven onze
eigendom, en dienen op eerste verzoek aan ons terugbezorgd te worden.

4. Eigendomsoverdracht
bij de algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten,
schadebedingen en kosten. Tot zolang is het de koper verboden de goederen in pand te
geven, of hun vrije beschikking door één of andere gestelde zekerheid te beperken of
teniet te doen ten nadele van Appmax. De koper is evenwel vanaf levering verplicht de
goederen tegen elk risico te verzekeren en te bewaren. De klant erkent uitdrukkelijk dat
Appmax over een revindicatierecht beschikt dat in de ruimste zin van de door wet en
reglementen voorziene mogelijkheden kan uitgeoefend worden.

5. Klachten
Klachten omtrent de gepresteerde diensten en zichtbare gebreken moeten binnen de
drie werkdagen na uitvoering/levering aan Appmax gemeld worden, bij aangetekend
schrijven. Bij gebreke hieraan is elke klacht van rechtswege verworpen. Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot klacht op.

6. Prijzen
Prijzen welke door appmax in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven kenne slechts een geldigheidsduur van 30 dagen. Alle prijzen
zijn exclusief BTW. Tarieven door Appmax meegedeeld met het oog op dienstverlening
zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen
mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9u tot 17u30 per werkdag. Werkdagen zijn
weekdagen, exclusief feestdagen.

7. Leverings -, betaal- en protesttermijnen
De door Appmax opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen/
werkweken geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op
annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de
levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de
levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden
bekendgemaakt aan Appmax en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende
de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling
van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van
een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke
aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
Alle facturen zijn ten laatste op vervaldag betaalbaar. Iedere op haar vervaldag onbetaald
gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest
van 9% opleveren, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan
10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 75,00 euro en een maximum
van 2500,00 euro. Voor alle betwistingen zijn alleen het Vredegerecht in GENK of de
Rechtbank van Koophandel te TONGEREN bevoegd.

8. Levering van software
De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door Appmax
voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden
van standaard software die niet door Appmax wordt ontwikkeld maar
die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door
de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne
bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen
van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins
tot een aansprakelijkheid van Appmax leiden. Geen enkele overeenkomst met Appmax
brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking
tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. Appmax of haar licentiegever,
naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

9. Registratie van domeinnamen
De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de VZW DNS
BELGIUM of andere buitenlandse DNS verantwoordelijken. De klant heeft kennis genomen
van en aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar
op de website van DNS.be p de url www.dns.be, en verklaart dat Appmax hem
heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. Appmax draagt op geen
enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen
door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke
een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. … De klant zal Appmax telkens
vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een
domeinnaam.

10. Ongeoorloofd gebruik
De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder
begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het
veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Appmax of derden. De activiteiten
van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde
dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, metatags,
hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op
apparatuur ter beschikking gesteld door Appmax. Op eerste verzoek van Appmax zal de
klant Appmax hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten
tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen Appmax die hiermee verband houdt.
Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden.
Spamming is op al de door Appmax ter beschikking gestelde apparatuur en systemen
streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg
te geven aan elk verzoek van Appmax alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot
verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige
schadevergoeding van Appmax te claimen. Zo laat Appmax bij wijze van voorbeeld op
haar servers geen pornografisch materialen toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites
waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede
zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers
van Appmax activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde
werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

11. Activiteit van Webhosting
De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende
de hosting en waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via de website met url
www.sanmax.be evenals op de bestelbon inzake de webhosting.

12. Aansprakelijkheid
In geen geval is Appmax aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzet, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden
ondernomen tegen de klant. Appmax kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere
storingen zowel binnen als buiten het Appmax netwerk. De klant is als enige aansprakelijk
voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening
houdend met de specificaties, de documentatie en de intructies van Appmax. Appmax
zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen
schade voortvloeiend uit de in de met de Appmax gesloten overeenkomsten
opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet
-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van Appmax volgens of in verband
met een met de Appmax gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend
uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal
van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs
of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een
periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

13. Verwerking van persoonsgegevens
Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Appmax als verantwoordelijke
van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen
door Appmax tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Appmax toe om de
klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet
wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend
adres: info@sanmax.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of
wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot info@sanmax.be.
Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden . Appmax
behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit
conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

14. Varia
De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Appmax voor
de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen
worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Appmax.
Indien een bepaling van een met Appmax gesloten overeenkomst of de toepassing
ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar
zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

15. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid
Appmax kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van het rechtsgebied
waar zijn maatschappelijke zetel is gevestigd. Voor zover Appmax als eisende partij
optreedt zijn het Vredegerecht in GENK of de Rechtbank van Koophandel te TONGEREN
bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.